ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ PORTAL

https://mymiconbeaconhna.com/#login

Τελευταία Ενημέρωση 15 Ιουλίου 2019

Η SCCA Advisory Ltd (“SCCA” ή “Εταιρεία”) μέσω της https://mymiconbeaconhna.com/#login συλλέγει ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα από τους Χρήστες της.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και διέπει τη χρήση από εσάς της Δικτυακής Πύλης της SCCA Advisory Ltd (“Πύλη”) και παραθέτει τη βάση πάνω στην οποία οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, ή που εσείς μας παρέχετε, θα επεξεργάζονται και θα χρησιμοποιούνται από εμάς.

Επεξεργαστής Δεδομένων:

SCCA Advisory Ltd

Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 18, 2ος Όροφος, Έγκωμη 2408, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: +357 22 283430 – Email: info@sccaadvisory.com

Η Πύλη δημιουργήθηκε και ελέγχεται από:

NEOMA Ltd

http://www.neoma.ai/

Συλλέκτης και Υπό-Επεξεργαστής Δεδομένων

NEOMA Ltd

http://www.neoma.ai/

Smart City Hub
Hong Kong Science Park
No.5 Science Park West Avenue
New Territories, Hong Kong

Phone: (+852) 3970 5670
Email: contactus@neoma.hk

Γνωρίζετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα δικαιώματά σας όπως εμφανίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή.

Τύποι Δεδομένων που συλλέγονται

Μεταξύ των τύπων Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει η portal.miconbeacon.com, από μόνη της ή μέσω τρίτων μερών, υπάρχουν διάφοροι τύποι Δεδομένων και γεωγραφικής θέσης. Πιο συγκεκριμένα, συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα μέσω της Πύλης:

 • Γεωγραφική θέση
 • Χρόνος παραμονής στη ζώνη
 • Συχνότητα επισκέψεων στη ζώνη

Ολοκληρωμένα στοιχεία για κάθε τύπο Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγεται παρέχεται στα ειδικά τμήματα της παρούσας πολιτικής απορρήτου ή σε συγκεκριμένα επεξηγηματικά κείμενα που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή Δεδομένων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να παρέχονται ελεύθερα από το Χρήστη ή, σε περίπτωση Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε το https://mymiconbeaconhna.com/#login εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, όλα τα Δεδομένα που ζητούνται από το https://mymiconbeaconhna.com/#login είναι υποχρεωτικά και η παράλειψη παροχής αυτών των Δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών της Πύλης. Σε περιπτώσεις όπου η Πύλη δηλώνει συγκεκριμένα ότι ορισμένα Δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι Χρήστες είναι ελεύθεροι να μην κοινοποιούν τα Δεδομένα αυτά χωρίς συνέπειες στη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας. Χρήστες που είναι αβέβαιοι σχετικά με τα υποχρεωτικά Προσωπικά Δεδομένα, είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν με την SCCA Advisory Ltd στη διεύθυνση dpo@sccaadvisory.com.

Οποιαδήποτε χρήση των Cookies ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης από την Πύλη ή από τους ιδιοκτήτες υπηρεσιών τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται από την https://mymiconbeaconhna.com/#login εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας που απαιτείται από τον Χρήστη, επιπρόσθετα με οποιονδήποτε άλλο σκοπό που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο και στη διαθέσιμη Πολιτική Cookies.

Οι Χρήστες είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα τρίτων μερών που αποκτήθηκαν, δημοσιεύθηκαν ή κοινοποιήθηκαν μέσω της Πύλης και επιβεβαίωσαν ότι έχουν τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους για την παροχή των Δεδομένων στην Πύλη.

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των Δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Η SCCA και η NEOMA Ltd λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή των Δεδομένων.

Η επεξεργασία Δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και/ή εργαλείων που έχουν ενεργοποιηθεί με τεχνολογία πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους υποδεικνυόμενους σκοπούς. Εκτός από την SCCA και τη NEOMA Ltd, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα ενδέχεται να είναι προσβάσιμα σε ορισμένους τύπους υπεύθυνων προσώπων, που εμπλέκονται στη λειτουργία της Πύλης (διοίκηση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομικά, διαχείριση συστήματος) ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτους προμηθευτές τεχνικών υπηρεσιών, μεταφορείς αλληλογραφίας, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, οργανισμοί επικοινωνίας) που διορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, από τον Ιδιοκτήτη ως Επεξεργαστές Δεδομένων. Ο ενημερωμένος κατάλογος αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από την SCCA ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση dpo@sccaadvisory.com.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Η SCCA μπορεί να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με τους Χρήστες, εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • οι Χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Σημείωση: Σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, δυνατό να επιτρέπεται στην SCCA να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα έως ότου ο Χρήστης αντιταχθεί σε τέτοια επεξεργασία (“opt-out”), χωρίς να χρειάζεται να βασιστεί σε συγκατάθεση ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει, οποτεδήποτε η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στο ΓΚΠΔ
 • η παροχή Δεδομένων είναι απαραίτητη για την επίτευξη συμφωνίας με τον Χρήστη και/ή για οποιεσδήποτε προ-συμβατικές υποχρεώσεις αυτού
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η SCCA
 • η επεξεργασία σχετίζεται με έργο που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας που ανατίθεται στην Εταιρεία
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτο μέρος

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θα βοηθήσει ευχαρίστως στην αποσαφήνιση της ειδικής νομικής βάσης που ισχύει για την επεξεργασία, και ειδικότερα κατά πόσον η παροχή Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί νομική ή συμβατική απαίτηση, ή απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Τόπος

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας της NEOMA Ltd και στα γραφεία λειτουργίας της Εταιρείας και σε οποιουσδήποτε άλλους τόπους όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία.

Ανάλογα με την τοποθεσία του Χρήστη, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μεταφορά των Δεδομένων Χρήστη σε άλλη χώρα εκτός από τη δική του. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας τέτοιων μεταφερθέντων δεδομένων, οι Χρήστες μπορούν να ελέγξουν την ενότητα που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Οι Χρήστες δικαιούνται επίσης να μάθουν για τη νομική βάση των μεταφορών Δεδομένων σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό που διέπεται από το διεθνές δημόσιο δίκαιο ή που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από την Εταιρεία και τη NEOMA Ltd για τη διαφύλαξη των Δεδομένων τους.

Εάν πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά, οι Χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα, ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή ερωτώντας την Εταιρεία χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επαφών.

Χρόνος διατήρησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Επομένως:

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη θα διατηρούνται μέχρι την πλήρη εκτέλεση τέτοιας σύμβασης.
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Οι Χρήστες μπορούν να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκει η Εταιρεία στα σχετικά τμήματα του παρόντος εγγράφου ή επικοινωνώντας με την Εταιρεία στη διεύθυνση dpo@sccaadvisory.com.

Η Εταιρεία μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερη χρονική περίοδο οποτεδήποτε ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία αυτή, εφόσον η συγκατάθεση αυτή δεν αποσυρθεί. Επιπλέον, η Εταιρεία μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για μεγαλύτερη χρονική περίοδο οποτεδήποτε αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής μιας αρχής.

Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγραφούν. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν θα μπορούν να εκτελεστούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Οι σκοποί της επεξεργασίας

Τα Δεδομένα που σχετίζονται με τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτραπεί στην Εταιρεία να παρέχει τις Υπηρεσίες της, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Μεταφορά Δεδομένων εκτός της ΕΕ, αλληλεπιδράσεις βάσει τοποθεσίας και υποδομή Φιλοξενίας και υποστήριξης (Hosting και backend).

Οι Χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τέτοιους σκοπούς επεξεργασίας και σχετικά με τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό στις αντίστοιχες ενότητες του παρόντος εγγράφου.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ (Παρακαλούμε όπως παράσχετε λεπτομέρειες)
 • Υποδομή φιλοξενίας και υποστήριξης (Παρακαλούμε όπως παράσχετε λεπτομέρειες)
 • Αλληλεπιδράσεις με βάση την τοποθεσία (Παρακαλούμε όπως παράσχετε λεπτομέρειες)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

Τα δικαιώματα των Χρηστών

Οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα αναφορικά με τα Δεδομένα τους που επεξεργάζονται από την Εταιρεία.

Συγκεκριμένα, οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να πράξουν τα ακόλουθα:

 • Να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους όταν έχουν προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους.
 • Να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα κατωτέρω.
 • Να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα τους. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν τα Δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας, να αποκτούν αποκάλυψη αναφορικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λαμβάνουν αντίγραφο των Δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας.
 • Να επαληθεύσουν και να επιδιώξουν διόρθωση. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την ακρίβεια των Δεδομένων τους και να ζητήσουν όπως αυτά ενημερωθούν ή να διορθωθούν.
 • Να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δεν θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα τους για οποιονδήποτε σκοπό εκτός από την αποθήκευσή τους.
 • Να διαγραφούν τα Προσωπικά Δεδομένα τους ή να καταργηθούν με άλλο τρόπο. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να επιφέρουν τη διαγραφή των Δεδομένων τους.
 • Να λάβουν τα δεδομένα τους και να τα μεταφέρουν σε άλλον ελεγκτή. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να λάβουν τα δεδομένα τους σε διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να τα διαβιβάζουν σε άλλο ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω αυτοματοποιημένων μέσων και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, σε μια σύμβαση στην οποία ο Χρήστης αποτελεί μέρος ή στις προ-συμβατικές υποχρεώσεις του.
 • Να Υποβάλουν Καταγγελία. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων τους.

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα αντίταξης σε επεξεργασία

Όπου τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που ανατέθηκε στην Εταιρεία ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, οι Χρήστες μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία αυτή παρέχοντας λόγο που σχετίζεται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους για να δικαιολογήσουν την αντίταξη.

Ωστόσο, οι Χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι, αν τα προσωπικά τους δεδομένα υποβληθούν σε επεξεργασία για λόγους άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορούν να αντιταχθούν σε αυτή την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχουν οποιαδήποτε αιτιολόγηση. Για να μάθουν αν η Εταιρεία επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες του παρόντος εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Οποιαδήποτε αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων των Χρηστών μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της SCCA Advisory Ltd. Τα αιτήματα αυτά μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα εξεταστούν το ταχύτερο δυνατό και πάντοτε εντός ενός μηνός. Για πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση ή ανάκληση της ενημερωμένης συναίνεσης ενός υποκειμένου των δεδομένων για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με αυτό το συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων και για την αξιοποίηση των δικαιωμάτων σε προσωπικά δεδομένα, συμβουλεύουμε τα υποκείμενα των δεδομένων να έρχονται σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της SCCA Advisory Ltd σύμφωνα με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην dpo@sccaadvisory.com.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων

Νομική Αγωγή

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από την Εταιρεία σε Δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε πιθανές νομικές αγωγές που προκύπτουν από την ακατάλληλη χρήση της Πύλης ή των συναφών Υπηρεσιών.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι η Εταιρεία ενδέχεται να υποχρεωθεί να αποκαλύψει Προσωπικά Δεδομένα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.

Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη

Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, η https://mymiconbeaconhna.com/#login μπορεί να παρέχει στον Χρήστη επιπρόσθετες και συμφραζόμενες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Μητρώα και συντήρηση συστήματος

Για σκοπούς λειτουργίας και συντήρησης, η portal.miconbeacon.com και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτου μέρους μπορούν να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν αλληλεπίδραση με την Πύλη (Μητρώα Συστήματος – System Logs) ή να χρησιμοποιούν άλλα Προσωπικά Δεδομένα (όπως η Διεύθυνση IP) για το σκοπό αυτό.

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα πολιτική

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ζητηθούν από την Εταιρεία ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στα στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή του παρόντος εγγράφου.

Πώς τυγχάνουν χειρισμού τα αιτήματα “Μην Παρακολουθείτε”

Η πύλη δεν υποστηρίζει τα αιτήματα “Μην Παρακολουθείτε”.

Για να προσδιορίσετε κατά πόσο οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες τρίτων μερών ικανοποιεί τα αιτήματα “Μην Παρακολουθείτε”, παρακαλούμε όπως διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, δίδοντας ειδοποίηση στους Χρήστες της σε αυτή τη σελίδα και ενδεχομένως εντός της Πύλης και/ή – εφόσον είναι τεχνικά και νομικά εφικτό – αποστέλλοντας ειδοποίηση στους Χρήστες μέσω οποιωνδήποτε στοιχείων επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία. Συνιστάται ιδιαίτερα να ελέγχετε συχνά αυτή τη σελίδα, ανατρέχοντας στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στην κορυφή.

Σε περίπτωση που οι αλλαγές επηρεάζουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται βάσει της συγκατάθεσης του Χρήστη, η Εταιρεία θα συλλέξει νέα συγκατάθεση από τον Χρήστη, εφόσον απαιτείται.

Επικοινωνώντας μαζί μας

Αν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες αναφορικά με την παρούσα πολιτική, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της SCCA Advisory Ltd στη διεύθυνση dpo@sccaadvisory.com.

ή

SCCA Advisory Ltd

Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 18, 2ος Όροφος, Έγκωμη 2408, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: +357 22 283430

PRIVACY POLICY OF https://mymiconbeaconhna.com/#login

Last Updated 15 July 2019

SCCA Advisory Ltd (“SCCA” or “Company”) through the portal.miconbeacon.com collects some Personal Data from its Users.

This privacy policy is in line with the Data Protection Regulation 679/2016/EU (“GDPR”) and governs your use of the SCCA Advisory Ltd Portal (the “Portal”) and sets out the basis on which any personal data we collect from you, or that you provide to us, will be processes and used by us.

Data Processor:

SCCA Advisory Ltd

18 Kyriakou Matsi Str, 2nd floor,

Engomi 2408, Nicosia,

Cyprus

Phone: +357 22 283430

Email: info@sccaadvisory.com

The Portal was created and is controlled by:

NEOMA Ltd

Collector and Sub-Processor of Data

NEOMA Ltd

http://www.neoma.ai/

Smart City Hub
Hong Kong Science Park
No.5 Science Park West Avenue
New Territories, Hong Kong

Phone: (+852) 3970 5670
Email: contactus@neoma.hk

You are aware that you can make use of your rights as displayed within this privacy policy at all times.

Types of Data collected

Among the types of Personal Data that https://mymiconbeaconhna.com/#login collects, by itself or through third parties, there are various types of Data and geographic position. More specifically the following data is collected through the Portal:

 • Geolocation and proximity data of the end user
 • Any segmented data that the user provides voluntarily under GDPR regulation through the application
 • Dwell time in the beacon zone and flow analytics data ( heatmaps ) between the beacon zones

Complete details on each type of Personal Data collected are provided in the dedicated sections of this privacy policy or by specific explanation texts displayed prior to the Data collection.

Personal Data may be freely provided by the User, or, in case of Usage Data, collected automatically when using portal.miconbeacon.com.

Unless specified otherwise, all Data requested by https://mymiconbeaconhna.com/#login is mandatory and failure to provide this Data may make it impossible for Portal to provide its services. In cases where the Portal specifically states that some Data is not mandatory, Users are free not to communicate this Data without consequences to the availability or the functioning of the Service. Users who are uncertain about which Personal Data is mandatory are welcome to contact the SCCA Advisory Ltd at dpo@sccaadvisory.com.

Any use of Cookies or of other tracking tools by the Portal or by the owners of third party services used by portal.miconbeacon.com serves the purpose of providing the Service required by the User, in addition to any other purposes described in the present document and in the Cookie Policy available.

Users are responsible for any third-party Personal Data obtained, published or shared through the Portal and confirm that they have the third party’s consent to provide the Data to the Portal.

Mode and place of processing the Data

Methods of processing

SCCA and NEOMA Ltd take appropriate security measures to prevent unauthorized access, disclosure, modification, or unauthorized destruction of the Data.

The Data processing is carried out using computers and/or IT enabled tools, following organizational procedures and modes strictly related to the purposes indicated. In addition to SCCA and NEOMA Ltd, in some cases, the Data may be accessible to certain types of persons in charge, involved with the operation of the Portal (administration, sales, marketing, legal, system administration) or external parties (such as third-party technical service providers, mail carriers, hosting providers, IT companies, communications agencies) appointed, if necessary, as Data Processors by the Owner. The updated list of these parties may be requested from SCCA at any time at dpo@sccaadvisory.com.

Legal basis of processing

The SCCA may process Personal Data relating to Users if one of the following applies:

 • Users have given their consent for one or more specific purposes. Note: Under some legislations SCCA may be allowed to process Personal Data until the User objects to such processing (“opt-out”), without having to rely on consent or any other of the following legal bases. This, however, does not apply, whenever the processing of Personal Data is subject to GDPR;
 • provision of Data is necessary for the performance of an agreement with the User and/or for any pre-contractual obligations thereof;
 • processing is necessary for compliance with a legal obligation to which SCCA is subject;
 • processing is related to a task that is carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the Company;
 • processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the Company or by a third party.

In any case, the Company will gladly help to clarify the specific legal basis that applies to the processing, and in particular whether the provision of Personal Data is a statutory or contractual requirement, or a requirement necessary to enter into a contract.

Place

The Data is processed at the operating offices of NEOMA Ltd and the Company’s operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located.

Depending on the User’s location, data transfers may involve transferring the User’s Data to a country other than their own. To find out more about the place of processing of such transferred Data, Users can check the section containing details about the processing of Personal Data.

Users are also entitled to learn about the legal basis of Data transfers to a country outside the European Union or to any international organization governed by public international law or set up by two or more countries, such as the UN, and about the security measures taken by the Company and NEOMA Ltd to safeguard their Data.

If any such transfer takes place, Users can find out more by checking the relevant sections of this document or inquire with the Company using the information provided in the contact section.

Retention time

Personal Data shall be processed and stored for as long as required by the purpose they have been collected for.

Therefore:

 • Personal Data collected for purposes related to the performance of a contract between the Company and the User shall be retained until such contract has been fully performed.
 • Personal Data collected for the purposes of the Company’s legitimate interests shall be retained as long as needed to fulfill such purposes. Users may find specific information regarding the legitimate interests pursued by the Company within the relevant sections of this document or by contacting the Company at dpo@sccaadvisory.com.

The Company may be allowed to retain Personal Data for a longer period whenever the User has given consent to such processing, as long as such consent is not withdrawn. Furthermore, the Company may be obliged to retain Personal Data for a longer period whenever required to do so for the performance of a legal obligation or upon order of an authority.

Once the retention period expires, Personal Data shall be deleted. Therefore, the right to access, the right to erasure, the right to rectification and the right to data portability cannot be enforced after expiration of the retention period.

The purposes of processing

The Data concerning the User is collected to allow the Company to provide its Services, as well as for the following purposes: Data transfer outside the EU, Location-based interactions and Hosting and backend infrastructure.

PRIVACY POLICY OF portal.miconbeacon.com

Last Updated 25 May 2018

SCCA Advisory Ltd (“SCCA” or “Company”) through the portal.miconbeacon.com collects some Personal Data from its Users.

This privacy policy is in line with the Data Protection Regulation 679/2016/EU (“GDPR”) and governs your use of the SCCA Advisory Ltd Portal (the “Portal”) and sets out the basis on which any personal data we collect from you, or that you provide to us, will be processes and used by us.

Data Processor:

SCCA Advisory Ltd

18 Kyriakou Matsi Str, 2nd floor,

Engomi 2408, Nicosia,

Cyprus

Phone: +357 22 283430

Email: info@sccaadvisory.com

The Portal was created and is controlled by:

Nexen NV

Collector and Sub-Processor of Data

Ottergemsesteenweg-Zuid 808,

bus 334 9000 Ghent,

Belgium

Phone: +32 9 277 77 34

Email: hello@wearenexen.io

You are aware that you can make use of your rights as displayed within this privacy policy at all times.

Types of Data collected

Among the types of Personal Data that portal.miconbeacon.com collects, by itself or through third parties, there are various types of Data and geographic position. More specifically the following data is collected through the Portal:

 • Geolocation and proximity data of the end user
 • Any segmented data that the user provides voluntarily under GDPR regulation through the application
 • Dwell time in the beacon zone and flow analytics data ( heatmaps ) between the beacon zones

Complete details on each type of Personal Data collected are provided in the dedicated sections of this privacy policy or by specific explanation texts displayed prior to the Data collection.

Personal Data may be freely provided by the User, or, in case of Usage Data, collected automatically when using portal.sccaadvisory.xx.

Unless specified otherwise, all Data requested by portal.miconbeacon.com is mandatory and failure to provide this Data may make it impossible for Portal to provide its services. In cases where the Portal specifically states that some Data is not mandatory, Users are free not to communicate this Data without consequences to the availability or the functioning of the Service. Users who are uncertain about which Personal Data is mandatory are welcome to contact the SCCA Advisory Ltd at dpo@sccaadvisory.com.

Any use of Cookies or of other tracking tools by the Portal or by the owners of third party services used by portal.sccaadvisory.xx serves the purpose of providing the Service required by the User, in addition to any other purposes described in the present document and in the Cookie Policy available.

Users are responsible for any third-party Personal Data obtained, published or shared through the Portal and confirm that they have the third party’s consent to provide the Data to the Portal.

Mode and place of processing the Data

Methods of processing

SCCA and Nexen NV take appropriate security measures to prevent unauthorized access, disclosure, modification, or unauthorized destruction of the Data.

The Data processing is carried out using computers and/or IT enabled tools, following organizational procedures and modes strictly related to the purposes indicated. In addition to SCCA and Nexen NV, in some cases, the Data may be accessible to certain types of persons in charge, involved with the operation of the Portal (administration, sales, marketing, legal, system administration) or external parties (such as third-party technical service providers, mail carriers, hosting providers, IT companies, communications agencies) appointed, if necessary, as Data Processors by the Owner. The updated list of these parties may be requested from SCCA at any time at dpo@sccaadvisory.com.

Legal basis of processing

The SCCA may process Personal Data relating to Users if one of the following applies:

 • Users have given their consent for one or more specific purposes. Note: Under some legislations SCCA may be allowed to process Personal Data until the User objects to such processing (“opt-out”), without having to rely on consent or any other of the following legal bases. This, however, does not apply, whenever the processing of Personal Data is subject to GDPR;
 • provision of Data is necessary for the performance of an agreement with the User and/or for any pre-contractual obligations thereof;
 • processing is necessary for compliance with a legal obligation to which SCCA is subject;
 • processing is related to a task that is carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the Company;
 • processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the Company or by a third party.

In any case, the Company will gladly help to clarify the specific legal basis that applies to the processing, and in particular whether the provision of Personal Data is a statutory or contractual requirement, or a requirement necessary to enter into a contract.

Place

The Data is processed at the operating offices of Nexen NV and the Company’s operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located.

Depending on the User’s location, data transfers may involve transferring the User’s Data to a country other than their own. To find out more about the place of processing of such transferred Data, Users can check the section containing details about the processing of Personal Data.

Users are also entitled to learn about the legal basis of Data transfers to a country outside the European Union or to any international organization governed by public international law or set up by two or more countries, such as the UN, and about the security measures taken by the Company and Nexen NV to safeguard their Data.

If any such transfer takes place, Users can find out more by checking the relevant sections of this document or inquire with the Company using the information provided in the contact section.

Retention time

Personal Data shall be processed and stored for as long as required by the purpose they have been collected for.

Therefore:

 • Personal Data collected for purposes related to the performance of a contract between the Company and the User shall be retained until such contract has been fully performed.
 • Personal Data collected for the purposes of the Company’s legitimate interests shall be retained as long as needed to fulfill such purposes. Users may find specific information regarding the legitimate interests pursued by the Company within the relevant sections of this document or by contacting the Company at dpo@sccaadvisory.com.

The Company may be allowed to retain Personal Data for a longer period whenever the User has given consent to such processing, as long as such consent is not withdrawn. Furthermore, the Company may be obliged to retain Personal Data for a longer period whenever required to do so for the performance of a legal obligation or upon order of an authority.

Once the retention period expires, Personal Data shall be deleted. Therefore, the right to access, the right to erasure, the right to rectification and the right to data portability cannot be enforced after expiration of the retention period.

The purposes of processing

The Data concerning the User is collected to allow the Company to provide its Services, as well as for the following purposes: Data transfer outside the EU, Location-based interactions and Hosting and backend infrastructure.